Page 7 - HR Forum 2022
P. 7

Plenum dag 1


       1115  Sirkulærøkonomi: What goes around comes around
       Klimagassutslippene og søppelfjellene vokser. Bare 2,4% av materialene vi forbruker hvert år går tilbake i kretsløpet. Stadig flere
       tar derfor til orde for sirkulærøkonomi, men hva betyr det? Mari tar deg med på en fortelling om hvorfor din bedrift bør se på
       bærekraft som en mulighet og hvordan utnytte den.
       •  Hva er sirkulærøkonomi, og hvordan gå fra lineær til sirkulær business?
       •  Hvordan skape engasjement med kommunikasjon, insentiver og nudging?
       •  Hvorfor bør HR agere, og er bærekraft viktig for yngre generasjoner ved valg av arbeidsplass?
       Mari Larsen Sæther, Business Developer hos Carrot

       1150  Hvilken rolle har HR i bærekraftarbeidet?
       Klimautfordringen, bærekraftig forretningsdrift, etikk i næringslivet; kjært barn har mange navn og perspektiver. Fellesnevneren
       er at bærekraft kommer stadig høyere opp på agendaen i næringslivet og det er et felles ansvar å levere resultater til stadig mer
       krevende interessenter. HR har en viktig rolle å spille, men hvordan?
       •  Hvordan organisasjonen arbeider tverrfaglig med bærekraft; fra klima til mangfold og globale partnerskap
       •  Hvordan skape engasjement rundt bærekraft hos medarbeiderne internt og eksternt?
       •  Hvordan kan bærekraft speiles i HR-prosesser - fra employer branding til reiseregulativ, kantinen og opplæring?
       Cecilie Heuch, Chief HR Officer (CHRO) i Telenor Norden

   1230 Lunsj

       1345  The future of HR is Agile – but how do we change our ways and mindset? (in English)
       Alle som jobber med mennesker og HR må forholde seg til et krevende arbeidsliv fremover. Usikkerhet og hyppige
       kontekstendringer vil tvinge frem endrede prioriteringer. Synet på hva som er riktig og viktig er i stadig bevegelse. Agil HR er en
       tilnærming som har blitt brukt for å få struktur, brukerorientering og verdifokus i en verden i konstant endring. Ved å bruke agil
       tilnærming ser man annerledes på verdileveransen og i dette innlegget vil Hellström se nærmere på:
       •  Hva Agil HR er
       •  Hvordan kan HR teams få et mer agilt tankesett og en agil atferd
       •  HRs fremtid er agil -hvordan vil vår bedriftsmodell endres for å tilpasse seg fremtiden?
       Riina Hellström, Agile HR pioneer at Agile HR Community
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12